Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Vår kompetanse

Eiendom

Eiendom er en sentral del av folks og virksomheters hverdag. Advokatene i Thallaug har lang og bred erfaring i å bistå både offentlige og private klienter hva gjelder rettsspørsmål i tilknytning til eiendom.

Vi forstår rettighetsspørsmålene, rammebetingelsene og de kommersielle sidene av eiendom. Vi kjenner eiendomsbransjen, vi kjenner grunneierposisjonen og vi kjenner de rettslige, regulatoriske og kommersielle prosessene.

Vi har et av landets ledende fagmiljøer innen tingsrett der vi bistår innenfor et bredt spekter. Særskilt innen næringseiendom, plan- og bygningsrett, skjønns- og ekspropriasjonsrett, tomtefeste, odelsrett, jordskifte og allmenningsrett.

Offentlige aktører, grunneiere, eiere av bolig- og fritidseiendommer, kraftselskaper, allmenninger, større eiendomsbesittere og utbyggingsselskaper er blant våre klienter.

Kontaktperson

Ekspertiseområder

Skjønn og ekspropriasjon

Thallaugs advokater har spesialkompetanse innen ekspropriasjon og skjønn. Vår omfattende erfaring med prosessoppdrag innen fagfeltet, helt opp til Høyesterett, gir oss godt grunnlag for å være rådgivere i forhandlinger om grunnerverv og etablering av rettigheter, som for eksempel veg, vann og avløp. Vi bistår både offentlige og private parter.

Ressurs: Bergsvein Træthaug | Jo Are Aamodt Brænden | Espen Enger Halvorsen |Lars Otterholt Veen | Aslak Årsvoll Undheim

Jordskifte

Jordskifteretten er en særdomstol som behandler saker som gjelder rettigheter og bruk av fast eiendom. Alle som har en eiendom kan få løst ulike problemstillinger etter regelverket i jordskifteloven. Våre advokater utgjør et anerkjent fagmiljø innen jordskifte som til enhver tid bistår en rekke grunneiere over hele landet i jordskiftesaker. Flere av våre advokater har prosedert jordskiftesaker for Høyesterett. Vi bistår blant annet hva gjelder rettighetsspørsmål, beitetvister, grensetvister, bruksordninger og jakt – og fiskespørsmål.

Ressurs: Oddvar Myhren Møllerløkken | Bergsvein Træthaug | Jo Are Aamodt Brænden | Espen Enger Halvorsen |Lars Otterholt Veen | Aslak Årsvoll Undheim | Øystein Skurdal

Tomtefeste

I Norge finnes det i dag over 300 000 festetomter. Årlig oppstår det en rekke juridiske problemstillinger i tilknytning til disse tomtene. Vi har et anerkjent fagmiljø innen tomtefeste. Vi bistår ved forhandling om festeavtaler, forlengelser, avvikling og innløsning – både hva gjelder festeavtaler i tilknytning til bolig – og fritidseiendom og ved næringseiendom. Vi bistår både bortfestere og festere. Våre advokater prosederer jevnlig saker om tomtefeste for domstolene.

Ressurs: Oddvar Myhren Møllerløkken | Jo Are Aamodt Brænden  | Lars Otterholt Veen

Allmenningsrett

Allmenningsrett omhandler reguleringen av rettigheter og bruk i en allmenning. Vi bistår både selve allmenningene og rettighetshaverne i allmenninger. Vi har lang og bred erfaring med denne type saker og er hyppig benyttet som foredragsholdere for allmenninger. Våre advokater prosederer jevnlig saker om allmenningsrettslige spørsmål for domstolene.

Ressurs: Jo Are Aamodt Brænden | Ingrid Sandberg | Bergsvein Træthaug

Rettigheter i fast eiendom

Advokatfirmaet Thallaug har et av Norges ledende advokatmiljøer hva gjelder rettigheter i fast eiendom. Vi bistår over hele landet i spørsmål hva gjelder blant annet servitutter, grensetvister, jaktrettigheter, utbyggingsrettigheter og løsningsretter. Våre advokater har prosedert en lang rekke saker for domstolene hva gjelder rettighetsspørsmål, herunder flere for Høyesterett.  Vi er vant til å vurdere og håndtere større og komplekse rettighetsspørsmål hvor historikken i den konkrete sak gjerne går flere hundre år tilbake i tid.

Ressurs: Oddvar Myhren Møllerløkken | Bergsvein Træthaug | Jo Are Aamodt Brænden | Espen Enger Halvorsen | Øystein Skurdal | Aslak Årsvoll Undheim

Nabotvister

Jevnlig oppstår det tvister mellom naboer. Det kan handle om grensene mellom naboene, rettigheter på naboens eiendom, muligheter for å utvikle egen eiendom, vegetasjon og lignende – både i større skala og mindre skala.

Vi kan bistå ved slike uenigheter mellom naboer. Herunder med klarlegging av rettighetsforhold og videre oppfølgning som forhandlinger eller eventuelt rettslige tvister. Våre advokater bistår årlig i en lang rekke saker hvor forholdet mellom naboer er av betydning for saken, og hvor vi er vant til å vurdere og håndtere større og komplekse problemstillinger.

Ressurs: Lars Otterholt Veen | Espen Enger Halvorsen | Oddvar Myhren Møllerløkken | Øystein Skurdal | Aslak Årsvoll Undheim

Plan- og byggesaker

Enten man ønsker å realisere en idé eller ivareta etablerte rettslige posisjoner på egen eiendom, er kunnskap om plan- og bygningsretten nødvendig. Dette er en av våre spesialområder. Flere av våre advokater har erfaring fra offentlig forvaltning innen fagområdet, vi deltar i fagnettverk og vi har bred prosedyreerfaring i slike saker. Vi arbeider både med arealplanlegging og byggesaker. Vår rådgivning gis både til offentlig forvaltning, næringsdrivende og privatpersoner.

Ressurs: Bergsvein Træthaug | Oddvar Myhren Møllerløkken | Aslak Årsvoll Undheim | Lars Otterholt Veen

Seksjonering, deling og konsesjoner

Kjøp av all eiendom krever i utgangspunktet konsesjon fra myndighetene. Vi har omfattende erfaring med konsesjon og boplikt. Vi yter også rådgivning knyttet til deling, salg og makebytte av eiendom. Våre advokater bistår ved seksjonering av eiendom.

Ressurs: Oddvar Myhren Møllerløkken | Jo Are Aamodt Brænden | Bergsvein Træthaug

Næringseiendom

Vi kjenner eiendomsbransjen godt, og bistår både i forbindelse med erverv, regulering, utforming av byggesøknader, forvaltning, utleie og overdragelse. Vi har også omfattende erfaring med landbruks- og skogeiendommer, og kan tilby alle former for bistand innen disse næringene. Blant våre advokater er det også spesialister på generasjonsskifter i landbruket og i næringslivet for øvrig. Vi bistår også som oppgjørsmegler ved overdragelse av næringseiendom eller aksjer i eiendomsselskaper.

Ressurs: Oddvar Myhren Møllerløkken | Kristian Berg Tomren | Bergsvein Træthaug | Jesper Holte | Arne Johan Dahl | Ingrid Sandberg

Eiendomsmegling

Advokater hos Thallaug har tillatelse til å drive med eiendomsmegling. Når selger og kjøper har funnet hverandre, bistår vi med kontraktsutforming, overskjøting og økonomisk oppgjør. Parter og banker kan dermed oppleve trygghet for at handelen blir gjennomført på en profesjonell og riktig måte. Vi har også erfaring fra lov- og forskriftsarbeid innen eiendomsmegling. Thallaugs advokater arbeider med overføring av alle type objekter, blant annet fritidseiendom, eneboliger, selveierleiligheter, borettslagsleiligheter, tomter, landbrukseiendommer og andre næringseiendommer, samt overdragelse av aksjer i eiendomsselskaper. Vi opptrer også som medhjelper ved tvangssalg.

Ressurs: Bergsvein Træthaug