Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Vår kompetanse

Landbruk

Thallaugs advokater har spesialkompetanse på jus for landbruket. Innenfor landsbruksjussen har Thallaug et nasjonalt renommé.

Vi har gjennom mange år bistått klienter innenfor jordbruk, skogbruk og annen næringsvirksomhet med grunnlag i primærnæringen. Våre advokater bistår bl.a. med:

  • Eiendomsoverdragelser, odel, generasjonsskifter
  • Tomtefeste
  • Beitetvister
  • Jordskifte
  • Forpaktning
  • Allmenningsrett
  • Grensetvister
  • Energi og vassdrag
  • Salg av skog
  • Forvaltningsrett
Nærhet til landbruksjussen

Gjennom mangeårig samarbeid med Norges Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Tomtefesterforbundet etc. har vi utviklet en nærhet til landbruksjussen og tingsrettslige forhold. Et betydelig antall tingsrettslige spørsmål er gjennom tidene blitt avklart i Høyesterett i saker hvor våre advokater har hatt prosessoppdrag.

Kontaktpersoner

Ekspertiseområder

Jordskifte

Vi har et meget stert fagmiljø innenfor jordskifte og de sakstyper som hører inn under jordskifterettens kompetanse. Våre advokater har løpende flere pågående saker for jordskifteretten.

Som en spesialdomstol for endring av eiendommer og rettigheter, er det å beherske jordskifteprosess og ha god kjennskap til jordskifterettens kompetanse avgjørende for å finne frem til de gode løsninger på en rekke problemstillinger landbruket og andre som skal utnytte grunnarealer står overfor. Dette både når det er behov for å benytte de tradisjonelle virkemidlene til jordskifteretten i relasjon til makebytter, grenser, felles tiltak, og organisering av felles bruk, men også i relasjon til de øvrige temaer hvor jordskifteretten er tillagt kompetanse. Herunder temaer som, erstatning ved ekspropriasjon til en rekke ulike formål, beite, veger, veglag, opsjoner og løsningsrettigheter, gjerder, kostnadsfordelinger og refusjon for ulike tiltak, som fellestiltak i vassdrag, tilknytning til private- vann og avløpsanlegg og forkjøpsrettigheter i borettslag.

Ressurs: Oddvar Myhren Møllerløkken | Bergsvein Træthaug | Jo Are Aamodt Brænden | Espen Enger Halvorsen | Lars Otterholt Veen | Aslak Årsvoll Undheim | Øystein Skurdal

Odel

Vi har betydelige erfaring og kompetanse på odelsrett og åsetesrett. Vi prosederer årlig flere odelssaker, over store deler av landet. Odel og åsetesrett reiser til dels kompliserte problemstillinger, hvor god kjennskap til rettspraksis og erfaring innen fagområdet er av stor betydning for å kunne bidra til de best mulige løsninger.

Gjennom å utarbeide og vedlikeholde Karnov sine merknader til odelsloven, holder våre advokater seg også løpende oppdatert på fagområdet.

Ressurs: Oddvar Myren Møllerløkken | Jo Are Aamodt Brænden

Skjønn og ekspropriasjon

Vi er et solid fagmiljø med mange års erfaring innenfor skjønn og ekspropriasjon.

Vi bistår grunneiere og rettighetshavere i ekspropriasjonsprosesser hvor de må avstå grunn og rettigheter i ulike sammenhenger. Fra avtale om avståelse til fastsettelse av vederlag. F.eks. i utbygging av E6, jernbane, og andre offentlige og private byggetiltak.

Vi bistår eiendomsutviklere og kommuner, med å sikre eller etablere nødvendig eiendomsrett og andre rettigheter til utviklingsprosjekter på en bærekraftig måte – f.eks. rett til fremføring av vei, vann og avløp.

Vår ekspertise og erfaring innenfor disse områdene gjør at vi kan bistå til å finne frem til gode og bærekraftige avtaler eller om nødvendige rettslige løsninger for partene når det gjelder avståelsen, forholdet mellom partene i byggeperioden, forholdet mellom partene som naboer i fremtiden og når det gjelder erstatningen.

Ressurs: Bergsvein Træthaug | Jo Are Aamodt Brænden | Espen Enger Halvorsen | Lars Otterholt Veen | Aslak Årsvoll Undheim

Forpakting

Forpaktning og leie av jord har fått større og større betydning i landbruket. Våre advokater bistår i utferdigelse av avtaler og med avklaring av tvister om leie og forpaktningsavtaler.

Gode avtaler, som bygger på dyp kunnskap om landbruket og de regler som gjelder for jordbruk og skogbruk, samt den lovgivning som gjelder på området, er viktig både for forpakter og bortforpakter.

Ved behandling av de spørsmål som oppstår rundt denne type leieforhold, enten det er for kommunen, partene eller andre er kunnskap viktig. Gjennom å utarbeide og vedlikeholde Karnov sine merknader til forpaktningsloven, holder våre advokater seg også løpende oppdatert på fagområdet.

Ressurs: Jo Are Aamodt Brænden | Oddvar Myhren Møllerløkken

Allmenningsrett

Vi har et meget sterkt fagmiljø innen allmenningsrett.

Store deler av utmark i Norge er allmenningsgrunn. Enten det er statsallmenninger eid av staten eller bygdeallmenninger eid av et flertall av de bruksberettigede, eller privatallmenninger, oppstår det en rekke spørsmål knyttet til forvaltning, utøvelse allmenningsrettigheter mv. Gjennom å gi bistand til de fleste bygdeallmenninger i Norge, flere fjellstyrer, allmenningsstyrer og allmenningsberettigede i ulike rettslige spørsmål, har vi opparbeidet oss en unik kompetanse og oversikt over fagfeltet.

Våre advokater utarbeider og vedlikeholder også Karnov sine merknader til bygdeallmennignsloven, og holder seg dermed løpende oppdatert på fagområdet.

Ressurs: Jo Are Aamodt Brænden | Bergsvein Træthaug

Generasjonsskifte i landbruket

Generasjonsskifte innen landbruket medfører ofte en rekke problemstillinger. Det kan være problemstillinger knyttet til odelsrett, konsesjonsplikt, boplikt, heftelser og kårretter, og generelle arverettslige problemstillinger. Våre advokater yter rådgivning og bistår i saker vedrørende arverett og generasjonsskifte. Vi har lang erfaring i å rådgi familier i denne type situasjoner, gjerne på tvers av generasjoner om ønskelig.

Ressurs: Jo Are Aamodt Brænden | Oddvar Myhren Møllerløkken | Tore Thallaug