Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Vår kompetanse

Privat klient

Thallaug har bistått private klienter i famile- og formuesrettslige saker siden oppstarten i 1919.

 Privatretten omfatter flere fagområder, men de praktisk viktigste, erfarer vi, er familie- og formueretten.

Det er mange milepæler i livet, og valgene du tar kan ha store økonomiske konsekvenser for deg. Dette gjelder om du skal inngå ekteskap eller samboerskap, om et samliv er i ferd med å ta slutt, eller en av dine nære har gått bort.

Gjennom årtier har advokatene hos Thallaug bistått private klienter i saker om deres formuesforhold, fra planlegging til tvisteløsning. Uavhengig av verdiene som er involvert, er det vår erfaring at disse sakene ofte har stor betydning for den enkeltes hverdag og fremtid. For oss er det viktig å ha klienten i fokus, få frem dennes perspektiver, og bidra til trygge og forutsigbare prosesser.

Våre advokater kan bistå ved bl.a. 

  • Arv, testament og skifte
  • Barn, familie og samliv
  • Ektepakt og samboeravtaler
  • Skatt og avgift
  • Generasjonsskifte
  • Erstatning og forsikring

Kontaktpersoner

Jesper Holte

Advokat/partner
Tel: 901 36 280
E-post: jh@thallaug.no

Ekspertiseområder

Forbrukertvister

En forbrukers rettigheter ved kjøp av varer og tjenester er regulert i en rekke lover – forbrukerkjøpsloven, avhendingsloven, finansavtaleloven, håndverkertjensteloven, angrerettloven, bustadoppføringsloven mv. Hvilke(n) lov(er) som gjelder, er avhengig av typen kontraktsforhold det er tale om. Felles for lovene er at forbrukerne gis visse minimumsrettigheter.

Selv om forbrukere er gitt visse minimumsrettigheter gjennom de ulike lovene, oppstår det av og til konflikter. Konfliktene kan bla. knytte seg til om varen eller tjenesten som er levert er mangelfull, om varen eller tjenesten er levert innenfor avtalt tidsramme, om faktureringen samsvarer med det som ble avtalt, og/eller reklamasjonsfrister.

Advokatfirmaet Thallaug har advokater med bred kompetanse som kan veilede og representere deg gjennom enhver utfordring du måtte stå ovenfor. Vi bistår både forbrukere og næringsdrivende med å avklare deres rettslige posisjoner, med forhandlinger og tvisteløsning.

Erstatning og forsikring

En person som har vært utsatt for en skade eller et økonomisk tap, kan ha rett på erstatning. Hvem som er ansvarlig, om skadelidte har rett på erstatning og hvor mye skadevolder i så fall plikter å betale, kan reise en rekke juridiske spørsmål.

Våre advokater prosederer jevnlig saker om erstatningsrettslige og forsikringsrettslige spørsmål for domstolene. Vi bistår både skadevolder og skadelidte med å avklare deres rettslige posisjoner i bredt spekter av sakstyper, herunder saker knyttet til trafikkskade, pasientskade, yrkesskade, tingskader og kontraktsbrudd.

Arv, testament og skifte

Når en person faller bort, vil de etterlatte måtte ta stilling til mange praktiske og juridiske spørsmål. Skal man velge privat eller offentlig skifte? Hvordan skal verdiene etter avdøde fordeles? Spørsmålene kan både være kompliserte og være roten til konflikter blant de etterlatte.

Arveloven fastsetter arvereglene og regulerer gjennomføringen av dødsboskifte. Dersom arvelater ikke har skrevet testament, bestemmer arveloven hvordan arven skal fordeles. Arven fordeles mellom arvelaters familie og slektninger etter arveklasser, og ektefelle dersom arvelater var gift, ved at de arver fastsatte brøker. Arvereglene passer imidlertid ikke for alle, og arvelater har mulighet til å styrke eller redusere arveretten til de etterlatte gjennom et testament, så lenge reglene om pliktdelsarv til livsarvinger og minstearv til ektefelle ivaretas. Et testament kan skreddersys ut fra arvelaterens livssituasjon og ønsker, og sikrer avklaring for de etterlatte.

Advokatfirmaet Thallaug har lang erfaring med å bistå enkeltpersoner og familier i arverettslige problemsstillinger. Vi bistår i forbindelse med planlegging av generasjonsskifte og arv, opprettelse av testament og rådgivning for gjenlevende ektefelle og arvinger. Vi bistår også med gjennomføring av private og offentlige dødsboskifter.

Barn, familie og samliv

Foreldre som går gjennom samlivsbrudd, må ta stilling til flere ulike problemsstillinger som gjelder felles barn. Det viktigste som må besluttes er hvor barnet skal bo fast og hvilket samvær barnet skal ha med den andre av forelderen. Saker om barn reguleres av lov om barn og foreldre. Foreldre har avtalefrihet når det gjelder beslutninger om barnets faste bosted og samvær. Dersom man ikke lykkes med å komme til enighet, kan saken bringes inn for domstolen etter gjennomført mekling.

Det kan være både konfliktfylt og krevende å stå i foreldretvister. Dersom foreldre ikke kommer til enighet, anbefaler vi å søke juridisk bistand så snart som mulig. Rådgivning fra advokat tidlig i prosessen kan være avgjørende for utfallet av en foreldrekonflikt og kan bidra til et best mulig resultat. Hos advokatfirmaet Thallaug har vi mange års erfaring innenfor barnerett. Vi bistår med rådgivning knyttet til barn og foreldres rettigheter, utarbeidelse av samværsavtale, i mekling og i domstolen.

Ektepakt og samboeravtaler

Når man inngår ekteskap, vil det økonomiske forholdet mellom ektefellene bli regulert av ekteskapslovens regler. Lovens hovedregel er at ved brudd eller død skal ektefellenes samlede formuer deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld. Det finnes likevel en rekke unntak fra lovens hovedregel, der det viktigste unntaket er skjevdeling.

En ektepakt er et alternativ til ekteskapslovens regler om økonomisk oppgjør, og er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller om formuesordningen mellom dem. Å opprette en ektepakt vil være aktuelt dersom ektefeller ikke ønsker likedeling ved oppløsning av ekteskapet, eller dersom en ektefelle gir større gaver til den andre ektefellen. Det er strenge formkrav til en ektepakt for at den skal være gyldig, og vi anbefaler juridisk bistand.

Et samboerskap er ikke regulert på samme måte som for ektefeller, og det finnes ingen egen lov som regulerer formuesordningen mellom samboere. Å inngå en samboerkontrakt er noe av det viktigste samboere kan gjøre for å sikre økonomisk trygghet og forutsigbarhet, både under samboerskapet og ved et samlivsbrudd. En samboerkontrakt bør omhandle eierforhold, gjeldsansvar, utgiftsfordeling og hvordan eiendelene skal deles ved samlivsbrudd. Det finnes ingen formelle krav til samboerkontrakter. Kontrakten bør likevel inngås skriftlig, være presis og grundig.

Hos advokatfirmaet Thallaug har vi mange års erfaring på området, og vi bistår våre kunder med rådgivning og opprettelser av ektepakter og samboerkontrakter.

Skatt og avgift

Vi bistår både selskaper og privatpersoner med spørsmål om skatt og avgift. Flere av våre advokater har erfaring med å føre skatte- og avgiftssaker for domstolene.

Ressurs: Arne Johan Dahl | Wilhelm Hopen

Arbeidsliv

Våre advokater har lang erfaring med rådgivning knyttet til alle juridiske spørsmål som kan oppstå i arbeidslivet, både innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Mer om vår bistand innen arbeidsrett kan du lese om her.

Ressurs: Ingrid Sandberg

Generasjonsskifte

Et generasjonsskifte medfører ofte en rekke problemstillinger. Det kan være problemstillinger knyttet til odelsrett, konsesjonsplikt, boplikt, heftelser og kårretter, og generelle arverettslige problemstillinger. Våre advokater yter rådgivning og bistår i saker vedrørende arverett og generasjonsskifte. Vi har lang erfaring i å rådgi familier i denne type situasjoner, gjerne på tvers av generasjoner om ønskelig.

Ressurs: Tore Thallaug

Eiendomsmegling

Thallaug har tillatelse til å drive med eiendomsmegling. Når selger og kjøper har funnet hverandre, bistår vi med kontraktsutforming, overskjøting og økonomisk oppgjør. Parter og banker kan dermed oppleve trygghet for at handelen blir gjennomført på en profesjonell og riktig måte. Vi har også erfaring fra lov- og forskriftsarbeid innen eiendomsmegling. Thallaugs advokater arbeider med overføring av alle type objekter, blant annet fritidseiendom, eneboliger, selveierleiligheter, borettslagsleiligheter, tomter, landbrukseiendommer og andre næringseiendommer, samt overdragelse av aksjer i eiendomsselskaper. Vi opptrer også som medhjelper ved tvangssalg.

Ressurs: Bergsvein Træthaug