Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Vår kompetanse

Arbeidsliv

Arbeidsrett er en juridisk fagdisiplin i stadig endring, der også politiske skifter får rettslige konsekvenser. Våre advokater har lang erfaring med rådgivning knyttet til alle juridiske spørsmål som kan oppstå i arbeidslivet, både innen individuell og kollektiv arbeidsrett.

Thallaug bistår både norske og utenlandske arbeidsgivere – og arbeidstakere, i privat og offentlig sektor. Vi har lang erfaring med forhandlinger, kritiske omstillinger og strategiske beslutninger ved opphør og endring av ansettelsesforhold, herunder problemstillinger knyttet til:

  • Ansettelser
  • Oppsigelser og avskjed
  • Omstrukturering
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Tariffavtaler
  • Konkurranseklausuler
  • Pensjon
  • Personopplysninger
  • Trakassering og diskriminering
  • Varsling
  • Oppkjøp, fisjoner og fusjoner
  • Arbeidsulykker

Våre advokater har også omfattende erfaring med tvisteløsning på arbeidsrettens område, både i og utenfor rettsapparatet.

Kontaktperson

Ingrid Klokk Sandberg

Advokat/partner
Tel: 416 36 100
E-post: is@thallaug.no

Ekspertiseområder

Ansettelsesforhold

Våre advokater har lang erfaring med å legge til rette for gode bemanningsløsninger for våre klienter, herunder tilpasse arbeidsavtaler og vurdere ulike tilknytningsformer. Det skjer stadig endringer i regelverket knyttet til midlertidige ansettelser, minstekrav, inn- og utleie mv. og våre advokater er oppdatert både på nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer. Vi arbeider mye med konkurransebegrensende avtaler, og grensesnittet mellom slike begrensninger i arbeids- og aksjonærforhold.

Omorganisering, nedbemanning, permittering, oppsigelse og avskjed

Arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt å ansette og si opp arbeidstakere (styringsretten). Ved utøvelse av styringsretten, er det ofte behov for å foreta justeringer i bemanningssituasjonen. Det kan være omorganisering eller nedbemanning ved økning eller reduksjon av antall ansatte, endring eller bortfall av eksisterende stillinger eller permitteringer. Det kan også være arbeidsforhold som ikke fungere og som det er behov for å avslutte ved oppsigelse eller avskjed. Det er viktig å sørge for at slike prosesser følger arbeidslivets spilleregler og de lovkrav som stilles. Vi bistår jevnlig i slike endringsprosesser, der vi legger til rette for riktig saksbehandling og gode løsninger for berørte parter.

Kollektiv arbeidsrett

Den norske arbeidslivsmodellen særpreges av trepartssamarbeidet, der tariffavtaler mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner spiller en viktig rolle. Våre advokater bistår med rådgivning innenfor kollektiv arbeidsrett, herunder inngåelse og opphør av tariffavtaler mv.

Arbeidskonflikter og varslingssaker

En nøkkelfaktor i et bærekraftig arbeidsliv er et godt samarbeidsklima mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne. Vi bistår jevnlig ved utfordringer i arbeidsmiljøet, og har god erfaring med å finne gode løsninger for alle parter, med lavest mulig konfliktnivå. Vi erfarer at god juridisk rådgivning kan spare konfliktens parter for både tid og utgifter, konflikteskalering og andre negative ringvirkninger av arbeidskonflikten. Thallaug holder også jevnlig foredrag om partenes rettigheter og plikter, og mener økt kunnskap om arbeidslivets spilleregler kan virke konfliktdempende i mange virksomheter og, blant annet, bidra til å redusere sykefravær. Vi bistår også med utarbeiding av rutiner og tiltak for å legge til rette for varsling ved kritikkverdige forhold ved virksomheten, og med håndtering av varsel.

Virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelser utløser en rekke arbeidsrettslige problemstillinger, og kan være krevende for både arbeidsgiver og arbeidstaker å håndtere. Våre advokater har lang og omfattende erfaring med rådgivning i slike prosesser.

Tilsynssaker - Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets oppgave er å føre tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter blir overholdt. Vi kan bistå både i forkant av tilsyn og i tilfeller der Arbeidstilsynet finner at det foreligger brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Våre advokater bistår med rådgivning om hvordan et pålegg kan rettes opp og ved klager på avgjørelser og enkeltvedtak.