Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Styret og daglig leders erstatningsansvar for mangelfull informasjon

11. jan 2023 | Artikler

Som styremedlem eller daglig leder er det viktig å ha et bevisst forhold til de pliktene slike posisjoner innebærer, og det erstatningsansvaret som potensielt sett kan oppstå. Dette kan for eksempel bli aktuelt dersom det er gitt mangelfull informasjon til investorer, kreditorer eller andre med økonomisk interesse i selskapet.

Aksjeloven og allmennaksjeloven inneholder lovbestemmelser om erstatningsansvar for daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier (som finnes i kapittel 17 i begge lover).

Aksjelovenes lovbestemmelser er en særregulering av det alminnelige erstatningsrettslige ansvaret for forsettlig eller uaktsom skadeforvoldelse, som gjelder generelt i norsk rett (og som ofte omtales som «culpanormen» i rettsavgjørelser og juridisk litteratur).

Høyesterett har i flere avgjørelser uttalt at erstatningsregelen er generell, skjønnsmessig og fleksibel. Det må derfor foretas en vurdering av hvert enkelt tilfelle. Ansvaret er et individuelt ansvar for det enkelte styremedlem/daglig leder, og det må i prinsippet foretas en erstatningsrettslig vurdering for hver person. Selv om det skal foretas en konkret vurdering tilpasset hvert tilfelle, har Høyesterett likevel gitt presiserende avklaringer som kan gi generell veiledning.

De siste årene har Høyesterett i flere avgjørelser behandlet saker om styrets og daglig leders erstatningsansvar for mangelfull informasjon til aktører med en økonomisk interesse i selskapet, f.eks. leverandører (kreditorer) og investorer.

•    I en dom fra 2017 (HR-2017-2375-A Ulvesund) avgjorde Høyesterett spørsmål om daglig leders erstatningsansvar for en leverandørs (kreditors) tap på grunn av mangelfull informasjon om sviktende økonomi i selskapet. Høyesterett uttalte at et selskap som mottar leveranser på kreditt i utgangspunktet må forventes å gjøre leverandøren oppmerksom dersom selskapet regner med at det ikke kan betale for nye leveranser på grunn av svikt i selskapets økonomi. Men manglende informasjon til leverandører gjør ikke i seg selv at daglig leder blir personlig erstatningsansvarlig. Høyesterett uttalte at daglig leder har et visst handlingsrom før det inntrer erstatningsansvar, for eksempel dersom det er et realistisk håp om å kunne redde selskapet fra konkurs. Resultatet i saken var at daglig leder ble dømt til å betale erstatning, blant annet fordi selskapets regnskaps- og rapporteringsrutiner var så mangelfulle at selskapet ikke var i stand til å ivareta hensynet til sine kreditorer.

•    I en nylig avsagt dom fra desember 2022 (HR-2022-2484-A) tok Høyesterett stilling til om styremedlemmer i et aksjeselskap var erstatningsansvarlige for tap investorene mente å ha lidt på grunn av uriktig eller villedende informasjon i forbindelse med aksjetegning (kapitalforhøyelse) i selskapet. Høyesterett tok utgangspunkt i at styret har et overordnet ansvar for at investorene får korrekte opplysninger. Styremedlemmene blir imidlertid ikke ansvarlige for enhver feil eller utelatelse. Det må dreie seg om feil eller utelatelser som samlet sett er av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapet. Høyesterett uttalte dessuten at investorene som hovedregel bærer risikoen for egne antakelser om markedsutviklingen og fremtiden, så lenge selskapets prognoser og uttalelser om fremtiden bygger på riktig faktagrunnlag. Resultatet i saken var at styremedlemmene ble frikjent fra erstatningsansvar. Høyesterett mente at opplysningene fra styret i hovedsak var korrekte.

Som styremedlem eller daglig leder er det viktig å ha et bevisst forhold til de pliktene slike posisjoner innebærer, og det erstatningsansvaret som potensielt sett kan oppstå. Samtidig er det ikke slik at styre eller ledelse blir ansvarlige for alle feil. Erstatningsansvaret retter seg mot klanderverdig opptreden. Det finnes også mulighet til å tegne styreansvarsforsikring for ansvar som styremedlem eller daglig leder.

Forretningsjuridisk avdeling i Advokatfirmaet Thallaug bistår klienter med selskapsrettslige problemstillinger, blant annet saker om ansvar for styre og ledelse i selskaper.

Skrevet av

Arne Johan Dahl

Advokat/partner