Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Frister for sluttoppgjør i underentreprise

24. jan 2024 | Artikler

Borgarting lagmannsrett avgjorde i LB-2022-156536 en tvist om sluttoppgjør i en utførelsesentreprise mellom underentreprenør og hovedentreprenør. Kontraktsforholdet var regulert av NS8415 og gjaldt grunn- og utomhusarbeider i forbindelse med bygging av nytt renseanlegg for Ringerike kommune. Da arbeidene var ferdigstilt gikk byggherre overtakelsesforretning med hovedentreprenøren uten at underentreprenøren deltok.

Ett av spørsmålene som var oppe til behandling var om fristen for underentreprenørens sluttoppgjør begynte å løpe ved byggherrens overtakelse, selv om de formelle kravene til overtakelse mellom hovedentreprenør og underentreprenøren ikke var fulgt, og underentreprenøren ikke deltok på overtakelsesforretningen. Lagmannsretten tok også stilling til hvilke krav som gjelder for hovedentreprenørens melding når det fremsettes frist for oversendelse av sluttoppgjør.

Overtakelsens virkning for underentreprenøren

Når det er klart for overtakelse skal hovedentreprenøren etter NS8415 innkalle underentreprenøren til overtakelsesforretning (32.5). Partene har plikt til å møte, det skal gjennomføres befaring (32.6) og det skal utarbeides en overtakelsesprotokoll (32.7).

Hovedentreprenøren hadde ikke fulgt denne fremgangsmåten, men det ble ikke avgjørende for lagmannsrettens vurdering. Lagmannsretten mente at det var praktisk vanskelig å se for seg at byggherren kunne ha rett til å overta kontraktsarbeidene fra hovedentreprenøren, uten at hovedentreprenøren samtidig hadde overtatt disse fra underentreprenøren. På dette tidspunktet overtar byggherren risikoen for, og får rett til å ta kontraktsarbeidene i bruk, og entreprenørens forsikringsplikt opphører. Hovedentreprenørens sluttoppgjørsfrist med byggherren begynner å løpe, og han har et klart behov for å avklare sitt sluttoppgjør med underentreprenøren. I den nyere standarden for totalunderentreprise, NS8417, er det også klart forutsatt at hovedentreprenørens overtakelse skjer samtidig med byggherrens. Selv om bestemmelsene er forskjellig utformet, mente lagmannsretten at det ikke var klart at dette var tenkt annerledes i NS8415.

Lagmannsretten uttalte at spørsmålet om manglende formell overtakelsesforretning mellom hoved- og underentreprenør var til hinder for at hovedentreprenøren ble ansett for å ha overtatt kontraktsarbeidene ved sin overtakelsesforretning med byggherren måtte vurderes konkret i hver sak, med utgangspunkt i partenes forutsetninger. I denne saken var underentreprenøren klar over at overtakelse skulle skje, og at denne ble gjennomført. Det ble også avgjørende for vurderingen. Lagmannsretten uttalte likevel at konklusjonen kunne bli annerledes overfor en uvitende underentreprenør, eller om den konkrete avtalen regulerer dette annerledes.

Endelig frist for å sende sluttoppgjør

Underentreprenøren skal sende hovedentreprenøren sluttoppstilling og sluttfaktura innen to måneder etter overtakelsen. Denne fristen har ikke preklusiv virkning (krav tapes om de ikke er fremsatt innen fristen), men om den oversittes kan hovedentreprenøren fastsette en endelig frist for oversendelse på minst 14 dager. Denne fristen har preklusiv virkning.

Tomånedersfristen i denne saken utløp den 29. oktober, og hovedentreprenøren sendte melding til underentreprenøren den 5. november, og satte tilleggsfrist på 14 dager regnet fra 29. oktober. Denne fremgangsmåten innebar at hovedentreprenørens reelle frist bare ble på sju dager.

Siden preklusjon har alvorlige konsekvenser, var det avgjørende at de formelle retningslinjene ble fulgt, og at det ble synliggjort for underentreprenøren at kravene kunne gå tapt. Som utgangspunkt vil derfor en slik feil føre til at preklusjonsvirkninger ikke inntrer. At underentreprenøren ikke hadde reagert og gitt beskjed om at fristen var uriktig satt, og at de ventet helt til 13. februar med å sende sluttoppgjøret, endret ikke lagmannsrettens vurdering.

Oppsummering

For underentreprenører er det viktig å merke seg at byggherrens overtakelse som hovedregel innebærer at underentreprenørens arbeider er overtatt av hovedentreprenøren, og at sluttoppgjørsfristen begynner å løpe.

For hovedentreprenører er det viktig å merke seg at den faktiske preklusive fristen, skal være minst 14 dager fra varslet sendes. Hvis hovedentreprenøren ønsker å gjøre preklusjonsvirkningene gjeldende, bør det også fremkomme i meldingen at det er en endelig frist som vil utløse preklusjon.

Skrevet av