Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Nye regler for nedbemanning i konsern

22. des 2023 | Artikler

Det er krevende økonomiske forhold for mange bedrifter i Norge, og flere må vurdere nedbemanning. Ved årsskiftet trer det i kraft nye regler for drøfting og oppsigelse for selskaper som inngår i konsern.

Hva menes med «konsern»?

Med «konsern» menes mor- og datterselskaper. Ved vurderingen av om selskapene skal regnes som et konsern, er det avgjørende om morforetaket har bestemmende innflytelse over det andre selskapet (datter). Se også arbeidsmiljøloven §8-4 fjerde avsnitt.

Utvidet drøftingsplikt for store og mellomstore bedrifter

Morselskapet i konsern som totalt sysselsetter mer enn 50 ansatte plikter å etablere rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom selskapene og arbeidstakerne i konsernet. Det kan eksempelvis skje gjennom etablering av et samarbeidsorgan.

Dersom selskapet har planer om utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger som kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i flere virksomheter i konsernet, pålegger de nye reglene informasjon og drøfting med konsernets samarbeidsorgan så tidlig som mulig.

Utvidet plikt til å tilby «annet passende arbeid»

Etter dagens regler, plikter arbeidsgiver å vurdere om det er annet passende arbeid å tilby arbeidstaker i virksomheten før man går til det skritt å nedbemanne arbeidstaker. Med de nye reglene, vil arbeidsgiver som ikke har annet passende arbeid å tilby i egen virksomhet ha plikt til å vurdere om det finnes annet passende arbeid å tilby arbeidstaker i konsernet. En eventuell avgrensning av hvilke foretak som skal omfattes må være saklig begrunnet. Det gjøres ingen endringer i vurderingen av hva som anses som «annet passende arbeid». Dersom arbeidsgiver unnlater å vurdere om det er eller unnlater å tilby annet passende arbeid der det finnes i konsernet, kan oppsigelsen være usaklig og ugyldig.

Utvidet fortrinnsrett

Ved nedbemanning har ansatte som hovedregel fortrinnsrett til nye stillinger de er kvalifisert til i ett år etter fratreden. De nye reglene utvider fortrinnsretten til å gjelde på konsernnivå. Det er viktig å være klar over at fortrinnsretten på konsernnivå bortfaller hvis arbeidstaker avslår tilbud om annet passende arbeid i konsernet.

For å gjøre det enklere for arbeidstaker selv å holde oversikt over ledige stillinger i konsernet, innføres et nytt lovkrav om at arbeidsgiver i oppsigelsen skal opplyse om hvilke foretak som inngår i konsernet på oppsigelsestidspunktet.

Den som har fortrinnsrett og mener seg forbigått, kan få dom for ansettelse i stillingen, og kan også kreve erstatning.

Viktigheten av å dokumentere vurderingene

De nye reglene understreker viktigheten av at arbeidsgiver dokumenterer saksbehandlingen og vurderingene som foretas i en nedbemanningsprosess, slik at prosessen blir etterprøvbar. Reglene stiller også krav til systemer for å holde oversikt over stillinger på konsernnivå og tilgjengeliggjøre informasjonen for de ansatte på en hensiktsmessig måte.

Skrevet av

Ingrid Sandberg

Advokat/partner