Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Får du ikke utbetalt lønn?

9. des 2022 | Artikler

I noen situasjoner kan ansatte av ulike grunner oppleve at de ikke får utbetalt lønn. Lønnen er en arbeidstakers fremste interesse i et ansettelsesforhold, og noe de fleste er helt avhengig av for å kunne leve, og for å dekke sine daglige forpliktelser.

Hvis en arbeidsgiver ikke utbetaler lønn, hvilke virkemidler har en ansatt?

Vi forutsetter at det ikke er en tvist om ansettelsesforholdet som må løses via ordinært søksmål. Vi forutsetter videre at arbeidsgiver ikke selv begjærer oppbud (dvs. begjærer seg selv konkurs).

Den ansatte kan da fremme sitt krav på lønn via såkalt påkrav, dvs. et brev som inneholder en oppstilling over den lønn en krever utbetalt. Det vil ofte være ryddig å sette en tidsfrist for oppgjør, men dette er ikke nødvendig. En kan be om betaling snarest. For å sikre beviset for at en har krevet oppgjør, bør brevet sendes rekommandert, alternativt overleveres arbeidsgiver mot kvittering.

Hvis en arbeidstaker ikke får oppgjør, kan vedkommende etter minimum 4 uker sende en betalingsoppfordring til arbeidsgiveren. Denne må forkynnes for arbeidsgiveren, dvs. den må sendes via namsmannen. I betalingsoppfordringen settes en frist for oppgjør til 2 uker. Betalingsoppfordringen må i tillegg inneholde en del spesifikke opplysninger om konsekvensen av unnlatt oppgjør. Hvis slikt oppgjør likevel ikke kommer, må arbeidstaker sende en konkursbegjæring til tingretten. Begjæringen må være kommet inn til tingretten innen 2 uker etter oppgjørsfristen i betalingsoppfordringen.

Hvis denne fremgangsmåten følges, vil konkurs hos arbeidsgiver kunne åpnes på bakgrunn av arbeidstakerens krav. Arbeidstakere er i en særstilling i konkurs; de er eneste kreditorgruppe som kan fremme begjæring om konkurs mot en arbeidsgiver uten å måtte betale inn den lovpålagte sikkerheten for bobehandlingen (for tiden kr 61 150,-). Den statlige lønnsgarantiordningen dekker det vesentligste en av en arbeidstakers krav, med noen tids- og beløpsmessige begrensninger. Lønnsgarantien dekker også rimelige omkostninger til advokat i forbindelse med å fremme en konkursbegjæring som nevnt. Dette i fall konkursboet selv ikke har midler til å dekke kravene. Det er uansett viktig at et krav på lønn (og også feriepenger), følges opp raskt. Går det for lang tid kan kravene tapes.

Skrevet av

Kjetil Schonhowd

Advokat/partner