Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Usikker på om du må søke før du bygger?

28. nov 2022 | Artikler

Det er mye du kan gjøre på egen eiendom uten å sende byggesøknad, selv om hovedregelen i plan- og bygningsloven er at byggetiltak krever søknad og tillatelse.

Unntakene er fine for den som har mer lyst til å bruke tid på å bygge enn å søke. Her er noen eksempler på hva som kan gjøres uten søknad:

  • Garasje, dukkestue eller bod som ikke er større enn 50 kvm. (max 4 meter mønehøyde)
  • Tilbygg som ikke er større enn 15 kvm. (Merk at tilbygg er noe annet enn påbygg, for eksempel bygg eksisterende tak. Påbygg er søknadspliktig.)
  • Terrasse med høyde på inntil 1 meter over eksisterende terreng hvis den er bygd sammen med en bygning og ikke stikker mer enn 4 meter ut fra vegg.
  • Levegg på inntil 1,8 meter.
  • Fylling/planering av terreng som ikke fører til mer enn 1 meter avvik fra opprinnelig terreng i tettbygd strøk og 3 meter avvik i spredtbygd strøk

Det er viktig å merke seg at det er en del forutsetninger for at unntakene gjelder. Her er en sjekkliste:

  • Tiltakene kan ikke være i strid med gjeldende plan for området. Plankart og planbestemmelser må leses. Vær særlig oppmerksom på planformål, byggegrenser, bevaring/vernestatus og utnyttelsesgrad.
  • For de fleste tiltak er det avstandskrav til nabogrensen. Disse må klarlegges for det konkrete byggetiltaket.
  • Avstandskrav til veg etter vegloven. Det samme gjelder frisiktsoner i forbindelse med avkjøringer.
  • Rør og ledninger i grunnen. Det kan som hovedregel ikke bygges over disse.

Når tiltakene er unntatt fra søknadsplikt, er det heller ikke nødvendig å sende nabovarsel.

For de største tiltakene som gjelder oppføring av frittliggende bygning og tilbygg er det plikt til å sende melding til kommunen fire uker etter at tiltaket er ferdigstilt. Dette slik at kommunen kan oppdatere sine kart og matrikkelopplysninger.

Dersom det oppføres bygg uten søknad i tilfeller hvor det skulle ha vært søkt, risikeres både pålegg om riving og overtredelsesgebyr.

Hvis du er usikker på om ditt tiltak er søknadspliktig, er det viktig å få avklart dette i forkant for å unngå sanksjoner fra kommunen. Advokatfirmaet Thallaugs eiendomsadvokater kan bistå deg med dette.

Skrevet av

Bergsvein Træthaug

Advokat/partner