Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse fjernes

30. jun 2022 | Artikler

Fra 1. juli 2022 vil ikke arbeidsgivere lenger kunne ansette arbeidstakere midlertidig uten å ha en særskilt begrunnelse for det.  

Hovedregelen etter norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes i faste stillinger med reelt stillingsomfang. Ansettelser kan gjøres midlertidige der arbeidsgiver har et særlig og tidsavgrenset behov for arbeidskraft. Det gjelder arbeid av midlertidig karakter, vikariater, praksisarbeid, deltagelse i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV og for idrettsutøvere/-trenere, dommere og ledere innen den organiserte idretten, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) a)-e).  Adgangen til å foreta slike midlertidige ansettelser forblir uendret. Det betyr eksempelvis at det fremdeles vil være adgang til midlertidige ansettelser for sesong- og prosjektarbeid.

Det som fjernes, er arbeidsgivers adgang til å ansette noen midlertidig i inntil 12 måneder – uten begrunnelse, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) f). Regelen ble innført i 2015, og har vært omdiskutert. Regelen var ment å gi økt fleksibilitet for arbeidsgivere, og være et virkemiddel for å lette inngangen til arbeidsmarkedet for grupper som ellers faller utenfor. Midlertidige ansettelsesforhold opphører uten oppsigelsesprosess ved utløpet av avtaleperioden, og regelen ga dermed mulighet for utprøving av arbeidstakere som ellers ikke ville blitt ansatt.

Årsaken til at bestemmelsen nå fjernes, er hovedsakelig regjeringens siktemål om å styrke arbeidstakeres rett til fast ansettelse. Undersøkelser har vist at yrkesdeltakelsen i de mest utsatte gruppene ikke har økt, og at bestemmelsen er lite i bruk. Behovet for midlertidig arbeidskraft anses dermed ivaretatt av de andre unntaksbestemmelsene i § 14-9 (1) a)-e), og det må vurderes andre virkemidler for inkludering av utsatte grupper. Det gjenstår å se om fjerning av bestemmelsen vil føre til flere faste ansettelser, eller om arbeidsgivere vil erstatte slik midlertidige ansettelser med økt bruk av innleie eller selvstendige oppdragstakere.

Avslutningsvis er det grunn til å merke seg at endringen bare gjelder for avtaler som inngås fra og med 1. juli 2022. Tidligere inngåtte avtaler vil fremdeles være gjeldende i inntil 12 måneder.

Har du spørsmål om midlertidige ansettelser eller arbeidsrett? Ta kontakt med Ingrid Klokk Sandberg eller ring oss på 61 27 99 50.

Skrevet av

Ingrid Sandberg

Advokat/partner