Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Hvem har ansvaret for vannet?

7. feb 2023 | Artikler

Mediene presenterer stadig dystre budskap om ekstremvær og økende nedbørsmengder. Vi ser bilder av store materielle skader forårsaket av overvann, flom og skred. Men hvem har egentlig ansvaret for alt vannet? Er det kommunen eller du som grunneier?

Også juridiske problemstillinger knyttet til vann og avløp er tiltagende. I de senere år har kommuners ansvar for vannets kretsløp blitt ytterligere klargjort og klart skjerpet. Senest i 2019 skjedde det endringer i plan – og bygningsloven som klargjorde at kommunene gjennom planer skal legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp, med nødvendig infrastruktur. Men, innebærer det at du som grunneier/huseier er fritatt for ansvar når vårløsningen etter hvert kommer og vannet renner? Nei, så enkelt er det ikke. Eksempelvis er overvannshåndtering et felles ansvar. Den enkelte grunneier er ansvarlig for å håndtere overvann på egen eiendom, det følger de forpliktelser det er å ha eiendomsretten til grunnen. I tillegg har du en plikt til å påse at forhold på din eiendom ikke påfører skade på naboeiendom. En mulig konsekvens av manglende overvannstiltak på egen eiendom kan slik sett utløse erstatningsansvar overfor nabo. Kommunen på sin side har plikt til å håndtere overvann i kraft av å være planmyndighet, grunneier og offentlig tilsynsmyndighet – og ansvaret er noe ulikt ut fra hvilket rettsgrunnlag man benytter. En mulig konsekvens av manglende tiltak under kommunens ulike ansvarsområder kan også utløse erstatningsansvar.

I tillegg til overvann kan det oppstå en rekke problemstillinger knyttet til ansvar når det gjelder grunnvann på egen eiendom, forurensning og forurensningstillatelser, renseanlegg og vannets kvalitet. En rekke lovverk er med på å regulere ulike sider av disse problemstillingene ved siden av de forpliktelser som følger av den generelle eiendomsretten. Herunder blant annet vannressursloven, plan – og bygningsloven, forurensningsloven og naboloven.

Advokatfirmaet Thallaug bistår en rekke kommuner og grunneiere med problemstillinger knyttet til vann og avløp. Blant annet plikter knyttet til håndtering av overvann, som er et særlig tiltagende problem. Ta kontakt med oss dersom du har problemstillinger du ønsker å diskutere eller vurdere hvordan du skal håndtere. 

Skrevet av