Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Veieiers ansvar for skade på kjøretøy

6. nov 2018 | Artikler

Fylkeskommunen v/Statens vegvesen kan være ansvarlig for skadene på bilen. Advokat Lars Otterholt Veen har skrevet en kort kommentar i GD, som den siste uken har hatt flere oppslag om biler som fikk skader på fv. 312. Årsaken til skadene var tverrgående asfaltkanter i kjørebanen som følge av veiarbeid.
Mange av dem som ble berørt vil erfaringsmessig ta kostnadene selv, men i dette tilfelle kan det være grunnlag for å kreve tapet dekket av veieier.

Hvorvidt veieier kan holdes ansvarlig beror på om vilkårene i det ulovfestede skyldansvaret – culpaansvaret – er oppfylt. Ileggelse av erstatningsansvar etter denne regelen er betinget av at det foreligger en ansvarsbetingende handling eller unnlatelse, et økonomisk tap, samt årsakssammenheng mellom handlingen/unnlatelsen og tapet.

I disse typer bilskadesaker vil det erfaringsmessig være spørsmålet om det foreligger en ansvarsbetingende handling eller unnlatelse som byr på mest tvil. Svaret beror på en helhetsvurdering av om veieier har opptrådt tilstrekkelig aktsomt. Det vil si i tråd med det som må betegnes som normal og aktsom opptreden ved utførelsen av denne typen arbeider på det stedet i det aktuelle tidsrommet. Sentrale stikkord for denne vurderingen er handlingens/unnlatelsens skadeevne, risikoens synlighet og hvilke handlingsalternativer den påstått ansvarlige hadde.

Fv 312-tilfellet gjaldt en vei som var og er mye trafikkert. Arbeidet som ble utført fant i tillegg sted på en årstid hvor det normalt er mye nedbør og hvor mørket gjør det vanskelig å vurdere veibanen. Skadeevnene knyttet til tiltaket tilsier derfor et strengt aktsomhetskrav. All den tid det var veieiers representant som gjennomførte tiltakene, var risikoen synlig. Risikoen for skade kunne trolig nokså enkelt vært redusert gjennom tydeligere varsling, hyppigere kontroller av forholdene og påfylling av ekstra masse.

På denne bakgrunn er det derfor ikke uten videre riktig at den enkelte bileier skal bli sittende med regningen for skader som har oppstått.

Skrevet av