Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Nå må du selv dokumentere naturskader

11. aug 2017 | Artikler

Lensmannen har ikke lenger noen rolle i forbindelse med naturskader. Den som rammes av naturskader må selv sørge for å dokumentere skadene.

Ny lov om erstatning for naturskader trådte i kraft i 2017. Loven gir i hovedsak erstatning for de samme skadene som tidligere, men det er store endringer i fremgangsmåten for å søke om erstatning.

Naturskade

Loven gir rett til erstatning for naturskader. Med naturskade menes skader som direkte skyldes naturulykker, som for eksempel skred, storm eller flom.

Det gis ikke erstatning for objekter som kan forsikres. Dette innebærer at ordningen ikke dekker skader på bygninger, kjøretøy og hage. Typiske tilfeller som omfattes av ordningen er skader på private veier, bruer og jordbruksareal.

Erstatningen settes til kostnaden med å sette skadestedet tilbake til samme stand som før skaden inntraff. Det trekkes en egenandel på 30 prosent for erstatning opp til 100 000 kroner og 15 prosent av det som overstiger 100 000 kroner.

Dokumentasjon av skaden

Tidligere var det tilstrekkelig å melde skaden til lensmannen, som gjennom skjønn takserte skaden.

Etter den nye loven må den som rammes av naturskader for egen regning dokumentere både at det foreligger en naturskade og hva som vil være kostnaden med gjenoppretting.

I praksis vil bildedokumentasjon være viktig. Jeg vil anbefale at det tas bilder så snart som mulig. I vårt distrikt skyldes de fleste naturskader flom. Hvis det er praktisk mulig, bør det tas bilder allerede av vannmassene. Når det senere fremstår som klart hvilke naturskader som har oppstått, må skadene deles inn i ulike skadeobjekt. Et skadeobjekt kan være ei bru eller en avgrenset del av en vei eller dyrket mark. Det må nedtegnes en beskrivelse av hvert enkelt skadeobjekt, både før og etter skaden. Det vil være nødvendig å fremlegge bilder av de ulike skadestedene.

For å dokumentere gjenopprettingskostnadene kreves som hovedregel takst eller anbud. Dette gjelder ikke ved naturskader som antas å være under 50 000 kroner. Da er egenoppgave og bildedokumentasjon tilstrekkelig. Ved dokumentasjon gjennom anbud, kreves to anbud dersom skadene antas å overstige 200 000 kroner.

Med den nye loven er det derfor svært viktig at det ikke blir foretatt utbedring av naturskadene før det er tatt bilder og fagfolk har vært på befaring.

Fastsettelse og utbetaling av erstatning

Man søker om erstatning via Landbruksdirektoratets internettsider. Fristen for å søke er tre måneder etter at naturskaden skjedde.

Landbruksdirektoratet fatter vedtak om erstatningen. Vedtaket kan påklages til en egen klagenemnd. Klagenemndas vedtak kan senere bringes inn for domstolene.

Den gamle ordningen førte til forholdsvis mange saker for domstolene, noe som blant annet skyldtes mangelfulle lensmannskjønn. Det gjenstår å se om den nye loven gir færre rettssaker. Den som rammes av naturskader kan imidlertid ikke regne med hjelp fra domstolene dersom dokumentasjonen av skadene er for dårlig. Ansvaret for dokumentasjon er plassert hos den som blir utsatt for naturskaden.

Skrevet av

Bergsvein Træthaug

Advokat/partner