Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Vår kompetanse

Strafferett

Advokatfirmaet Thallaug har advokater med lang erfaring med straffesaker og som kan bistå i alle faser av en straffesak.

Er du mistenkt for å ha begått en straffbar handling, har du rett til å la deg bistå av en forsvarer, som du selv velger. Dette gjelder på ethvert tidspunkt i løpet saken, fra etterforskning til en eventuell rettssak.

De fleste som blir anmeldt for straffbare forhold har liten, eller ingen, erfaring i møte med politiet og påtalemyndigheten. Den innledende fasen av etterforskningen kan ha stor betydning for sakens utvikling, og vår erfaring er at det er lurt å søke råd tidlig.

Med unntak av de minst alvorlige sakene, dekker det offentlige forsvarers arbeid i forbindelse med rettsaker. I noen tilfeller kan det også være grunnlag for å få dekket utgifter til forsvarer under etterforskningen.

Våre forsvarere har lang erfaring med straffesaker, og har ført et betydelig antall saker for domstolene. Vi bistår både privatpersoner og selskaper, i alle faser av en straffesak. Er du mistenkt i en straffesak, eller er innkalt til avhør, anbefaler vi at du tar kontakt med oss.

Kontaktpersoner

Ekspertiseområder

Forsvareroppdrag

Som siktet i en straffesak har du rett til å la deg bestå av en forsvarer på et hvert trinn av saken. Siktede kan fritt velge hvem hen ønsker at skal bistå seg, og kan ha krav på at det offentlige dekker kostnadene til forsvarer. Advokatfirmaet Thallaug har advokater med bred kompetanse og som prosederer straffesaker for domstolene jevnlig.

Bistandsadvokat

Om du har vært utsatt for en straffbar handling, kan du ha rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat på det offentliges bekostning som bistår deg i forbindelse med etterforsking og under hovedforhandlingen. Dette både i form av orientering om sakens gang, generell rådgivning, fremme krav om oppreisning og erstatning for økonomisk tap.

Foretaksstraff

Om noen som har handlet på vegne av et foretak (et selskap, foreninger, stiftelse el.) har overtrådt et straffebud, kan foretaket straffes. Vi bistår med rådgivning i forbindelse med etterforskning og under hovedforhandling om saken kommer for retten. Dette blant annet i saker om miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.