Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Vår kompetanse

Næringsliv

Thallaug bistår næringslivet. Vår bistand favner alt fra de aller største virksomhetene i vårt distrikt til mindre oppstartselskaper. Vi bistår betydelige aktører innenfor bransjer som varehandel, bank/finans/megler, energi, jord- og skogbruk, transport/logistikk og industri.

Gjennom bistand til næringslivet i over 100 år har vi opparbeidet betydelig kompetanse på en rekke rettsområder, i tillegg til inngående kunnskap om markedet i vårt distrikt.

Vår bistand til næringslivet omfatter særlig disse områdene:

  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett
  • Immaterialrett
  • Insolvens
  • Regulatorisk rett
  • Selskapsrett og sammenslutninger
  • Skatt og avgift
  • Transaksjoner, M&A

Kontaktperson

Kristian Berg Tomren

Advokat/partner
Tel: 481 05 125
E-post: kt@thallaug.no

Ekspertiseområder

Arbeidsrett

Våre advokater har lang erfaring med rådgivning knyttet til alle juridiske spørsmål som kan oppstå i arbeidslivet, både innen individuell og kollektiv arbeidsrett.

Vi bistår jevnlig i forbindelse med forhandlinger, kritiske omstillinger og strategiske beslutninger ved opphør og endring av ansettelsesforhold.

Vår bistand omfatter også  tvisteløsning på arbeidsrettens område, både i og utenfor rettsapparatet.

Ressurs: Ingrid Sandberg | Tore Thallaug

Kontrakter

Thallaug har i over 100 år bistått næringslivsaktører innenfor et bredt spekter av bransjer og rettsområder. Vi har totalkompetanse på virksomhetenes kommersielle kontrakter, og bistår med alt fra forhandlinger, kontraktsutforming og kvalitetssikring før kontraktsinngåelse – til rådgivning og oppfølging i kontraktens løpetid og ved avtaleforholdets opphør. Vi bistår også ved kontraktsbrudd, heving, reforhandlinger og tvister.

Vi har inngående kjennskap til de ulike standardavtalene i markedet, herunder Norsk Standard (NS), IKT-standardavtalene, meglerstandardene for leie og overdragelse av eiendom/eiendomsselskaper og standardiserte leveringsbetingelser.

Ressurs: Kristian Berg Tomren | Arne Johan Dahl

Transaksjoner M&A

Thallaug har spisskompetanse på kjøp og salg av virksomheter, restruktureringer og omorganiseringer. Vi bistår gjennom hele prosessen. Med alt fra klargjøring av salgsobjektet, budprosess, intensjonsavtaler, due diligence, forhandlinger, utarbeidelse av transaksjonsdokumenter, closing/gjennomføring og implementering/integrasjonsaktiviteter.

Vi er hvert år involvert i et betydelig antall transaksjonsprosesser og har til enhver tid oppdatert kunnskap om markedspraksis, utviklingstrekk og det rettslige rammeverket.

Vi tilbyr kompakte og skreddersydde team og yter transaksjonsbistand til både selgere, kjøpere, management/administrasjon, tilretteleggere og finansiører.

Ressurs: Kristian Berg Tomren | Tore Thallaug | Arne Johan Dahl

Kultur og media

Våre advokater har årelang erfaring fra rådgivning og styreverv i regionale og nasjonale museer, mediebedrifter og andre kulturinstitusjoner. Vår kompetanse dekker sektorens relevante bistandsbehov, som stiftelses- og selskapslovgivningen, konsolideringer, samarbeids- og driftsavtaler, det offentligrettslige rammeverket mm. Vi bistår blant annet ved forhandlinger, avtaleinngåelse og tvisteløsning/klagebehandling for domstolene og sektorens ulike tilsyns- og klageorganer.

Ressurs: Aslak Runde

Personvern og GDPR

Personvern handler om retten til å ha eget privatliv i fred, både det fysiske livet og det digitale livet. En viktig del av dette er personopplysningsvernet etter personopplysningsloven og GDPR, som setter grenser for hvordan bedrifter kan behandle personopplysninger.

Vi bistår en rekke virksomheter med løpende rådgivning om ivaretakelse av personvern og GDPR, bl.a. om hva som er personopplysninger, og som dermed er underlagt loven, og hvordan de skal håndtere slike data. I tiden da GDPR trådte i kraft bisto vi enkelte av de største virksomhetene i Innlandet med å komme i overenstemmelse med det nye regimet.

Ressurs: Tore Thallaug

Ikt-rett/immaterialrett

Gjennom en rekke oppdrag for både kommersielle og allmennyttige virksomheter har våre advokater opparbeidet betydelig kompetanse om opphavsrettslige, varemerkerettslige, designrettslige og markedsføringsrettslige spørsmål. Vi bistår med rådgivning, rettighetsavklaring, tvisteløsning, forhandlinger, lisensiering og annen avtaleinngåelse i ulike bransjer. Vi har de senere årene også bidratt til rettsavklaring på opphavs- og fotorettsområdet gjennom deltakelse i rettstvister med stor nasjonal oppmerksomhet og omfattende foredragsvirksomhet.

Ressurs: Aslak Runde | Tore Thallaug

Skatt og avgift

Vi bistår både selskaper og privatpersoner med spørsmål om skatt og avgift. Flere av våre advokater har erfaring med å føre skatte- og avgiftssaker for domstolene.

Ressurs: Arne Johan Dahl | Wilhelm Hopen

Selskapsrett

Næringslivets aktører har organisert seg på mange forskjellige måter. Det vanligste er aksjeselskap (AS), men for mange passer f.eks. ansvarlige selskap (ANS/DA) eller samvirkeforetak (SA) bedre. Våre klienter er fra hele spekteret. Vi bistår med valg av rett organisering, etableringen og løpende bistand til daglig leder og styret under daglig drift.

For noen treffer ikke lovverkets forslag til regler for samarbeid, og vi bistår derfor klientene med utarbeidelse av aksjonæravtaler, selskapsavtaler, Joint Venture-avtaler og vedtekter.

I tillegg til å være advokat og rådgiver for våre klienter, er flere av våre advokater valgt inn i styrer. Våre advokater har derfor lang og bred erfaring fra forskjellige type virksomheter og bransjer.

Ressurs: Tore Thallaug | Kristian Berg Tomren | Aslak Runde | Arne Johan Dahl

 

Finansiering

Thallaug har lang erfaring med bistand innen bank og finans og vi har flere advokater med spesialkompetanse på området. Vi bistår finansinstitusjoner, fond og låntakere i forbindelse med lånefinansiering, sikkerhetsstillelse, oppfølging av misligholdte/tapsutsatte engasjementer, realisasjon av pantsatt aktiva og regulatoriske spørsmål. Vår bistand omfatter blant annet kvalitetssikring og utarbeidelse av låne- og sikkerhetsdokumentasjon, forhandlinger og oppfølging i finansieringens løpetid, rådgivning og kursvirksomhet vedrørende pante-/selskaps-/finansrettslige spørsmål og sikring av verdier i konkurs.

Ressurs: Kristian Berg Tomren | Tore Thallaug