Vil bygninger og grunn, uansett hva de brukes til og hvilken funksjon de har, være en del av eiendomsskattegrunnlaget?